Els pressupostos dels ens instrumentals i empreses del sector públic estimatiu (entitats públiques empresarials, agències, societats mercantils, fundacions públiques i altres entitats), conforme a l'Article 24 A.f) de la Llei 12/2014, de 26 de desembre, de Transparència i d'accés a la informació pública.

Els Ens instrumentals i Empreses del Sector públic estimatiu, són agents que s'integren en els pressupostos generals del Consell Insular d'Eivissa, sense formar part del pressupost consolidat. Es caracteritzen per presentar pressupostos de caràcter estimatiu i no limitatiu adaptats a la naturalesa de la seva activitat. A l'hora de descriure l'estructura que adopten els pressupostos del sector públic, cal atendre les característiques dels agents que ho integren i a la naturalesa de la seva activitat, diferenciant aquells que elaboren pressupostos els crèdits dels quals per a despeses tenen caràcter limitatiu (sector públic administratiu amb pressupost limitatiu), d'aquells altres els pressupostos de despeses dels quals són estimatius i no limitatius (sector públic empresarial i fundacional i sector públic administratiu amb pressupost estimatiu).