Encàrrecs de gestió

 

El encàrrec de gestió es troba regulada en l'article 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. És un instrument jurídic a través del qual els òrgans administratius o les entitats de dret públic poden encomanar a altres òrgans o entitats de dret públic de la mateixa o diferent administració la realització d'activitats de caràcter material o tècnic, per raons d'eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans tècnics idonis per al seu acompliment. L'encàrrec no podrà tenir per objecte prestacions pròpies dels contractes regulats en la legislació de contractes del sector públic, ni suposar per a l'entitat encomanant cessió de la seva competència.