Portal de Transparència

 

Què és?

La transparència és un dels principis fonamentals que ha de presidir l’actuació dels poders públics. L’objectiu: que els òrgans i institucions públiques facin visible a la ciutadania la informació sobre la seua gestió amb rigor, veracitat i objectivitat.

Per què?

Perquè la ciutadania té dret a estar informada dels assumptes públics i saber com es gestionen.

Perquè només amb el coneixement detallat dels passos que fa el seu Govern podrà avaluar realment la seua actuació i formar-se la seua pròpia opinió sobre aquest tema. Només quan la ciutadania coneix com es prenen les decisions que l’afecten i com s’utilitzen els fons públics, pot prendre part amb solvència en els assumptes públics.

I perquè és un dels pilars en els quals es basa l’actuació d’aquest Govern i vol fer-ho arribar a la societat eivissenca.

Com?

A través d’aquest Portal de Transparència, en el qual es publicarà de forma permanent i actualitzada la informació rellevant sobre la gestió del Consell d’Eivissa.

Aquest portal està dissenyat per tal que la ciutadania pugui accedir de forma senzilla a la informació, per exemple, sobre els convenis signats pel Consell, les subvencions que ha atorgat els darrers anys, etc.

S’hi anirà incorporant la informació que la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix, així com la resta d’indicadors europeus de transparència i aquella informació que ens sigui demandada per la ciutadania de l’illa d’Eivissa.

I si no trobes la informació que busques en el portal podràs sol·licitar-la exercint el teu dret d'accés a la informació a través de la pàgina Accés a la informació pública del Consell Insular o a través del correu dep.transparencia@conselldeivissa.es.

Documentació relacionada

ID Data Publicació Document Estat
342 04/04/2023 Reglament de transparència Publicat