Les ordenances fiscals constitueixen les normes aprovades per la Corporació a través de les quals es regulen els tributs locals, com són les taxes per serveis o activitats que realitza la institució a favor dels ciutadans. Així, s'hi regulen tots els elements necessaris per saber qui ha de pagar, el concepte pel qual es paga, l'import que cal pagar, de quina forma, com calcular la quantia a pagar i també les possibles bonificacions o exempcions que es poden aplicar i les circumstàncies que han de concórrer per aplicar-les.