El Ple del Consell Insular d’Eivissa és el màxim òrgan col·legiat del govern insular que, sota la presidència, està integrat per tots els consellers i conselleres elegits en cadascun dels processos electorals a les Illes Balears.

Els consellers i conselleres elegits tindran la consideració de membres del Ple. També tenen el dret a assistir a les sessions del Ple, amb veu però sense vot, els consellers executius i les conselleres executives no electes.

Les sessions del Ple poden ser de tres tipus:

  • Són sessions ordinàries aquelles la periodicitat de les quals està preestablerta.
  • Són sessions extraordinàries aquelles que convoqui la presidència amb tal caràcter.
  • Són sessions extraordinàries i urgents les convocades per la presidència quan la urgència de l’assumpte o els assumptes que s’hi hagin de tractar no permeti convocar la sessió extraordinària amb l’antelació mínima de dos dies hàbils.
Data Descripció Tipus Convocatòria Acta Video
10/05/2024 Ple Extraordinari i urgent
26/04/2024 Ple Ordinari
22/03/2024 Ple Ordinari
23/02/2024 Ple Ordinari
02/02/2024 Ple Ordinari