En aquesta secció es pot examinar la informació referida al pressupost, les modificacions pressupostàries, els comptes anuals del Consell Insular d'Eivissa i les seves entitats dependents, juntament amb documentació relativa al compliment de l'estabilitat pressupostària.