Concessions administratives signades per l’entitat

 

Actualment el Consell d’Eivissa té en vigor, des del servei de contractació, les següents concessions administratives:

  • Contracte de concessió de serveis de l’Estació de transferència de residus d’envasos, provinents de la recollida selectiva, amb la contractista Ca Na Negreta S.A., de 29 de març 2019, per un període de dos anys, prorrogable dos anys més.
  • Contracte de concessió amb la Fundació laboral de la Construcció per a l’ús privatiu de l’domini públic d’una porció de la finca 4977 i edifici núm. 104 de l’antic aquarterament militar de “Sa Coma” per a la redacció d’un projecte de rehabilitació, construcció i posterior explotació d’un centre de formació, signat el 10 de febrer de 2021 i una durada de 10 anys.
  • Contracte de concessió per a la gestió del servei públic insular de tractament de residus, adjudicat a la Unió Temporal d'empreses formada per HERBUSA, S.A, FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A, URBASER, S.A, CESPA INGENIERIA URBANA, S.A (UTE GIREF), que inclou la redacció dels projectes, la construcció, la posada en funcionament i l'explotació de les instal·lacions de tractament integral de residus municipals contemplades al Pla director sectorial per a la gestió de residus urbans a Eivissa i Formentera (PDSGRUEF), concretament les instal·lacions de l'Àrea Ambiental de Ca na Putxa (Plantes de triatge de residus urbans i de tractament de la matèria orgànica i dipòsit controlat de residus no perillosos) i l'Estació de transferència de residus de Formentera. Aquest contracte es va signar el 27 de juny de 2003 i te una duració 28 anys.