Mecanismes de Reglamentació col·laborativa

 

Davant l'elaboració de qualsevol norma el Consell Insular d'Eivissa posa en marxa el següent procés:

  1. Fase de consulta prèvia a través de la pàgina web, sobre els assumptes que es pretenen regular, perquè qui ho desitgi pugui pronunciar-se sobre l'oportunitat d'aprovació de la norma, i tot allò que considerin convenient. La participació està oberta a tots els que vulguin participar en la mateixa i es pot fer tant de manera electrònica com presencial.
  2. Una vegada redactat l'esborrany la norma, es torna a obrir un període d'aportacions a aquesta, que en cas que es presentin són valorades pel tècnic corresponent per a la seva inclusió o no en la norma.
  3. Una vegada redactada la norma, se segueix el procediment tradicional d'aprovació inicial, exposició pública per a presentació d'al·legacions i aprovació definitiva i posterior publicació íntegra del text en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), publicació en Seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa i Pàgina web corporativa.

En el següent enllaç poden consultar-se els últims processos duts a terme.

Processos de exposició pública