Empleats públics (RPT-RTL)

 

Empleats públics

Són empleats públics del Consell d’Eivissa totes aquelles persones que exerceixen funcions retribuïdes en la institució al servei dels interessos generals.

Personal funcionari (47.3% de la plantilla)

Pot ser de caràcter permanent (funcionari/a de carrera) o temporal (funcionari/a interí/a). En els dos casos l'accés es realitza sistemàticament per oposició o concurs oposició, que garanteix la igualtat d'oportunitats segons els criteris objectius de mèrit i capacitat. Dins del personal funcionari, existeixen algunes especialitats per a determinats grups d'empleats públics.

Personal laboral (52.7% de la plantilla)

És aquell personal que ha signat un contracte de treball amb l'Administració. Pot ser personal laboral permanent (amb contracte indefinit) o personal laboral temporal (amb contracte temporal per obra o servei). La plantilla de personal laboral es regeix pel Dret Laboral.

ANY PERSONAL FUNCIONARI PERSONAL LABORAL TOTAL
2010 271 (47,6%) 298 (52,4%) 569
2011 277 (45,1%) 337 (54,9%) 614
2012 272 (44,7%) 336 (55,3%) 608
2013 270 (45,7%) 321 (54,3%) 591
2014 270 (47,3%) 301 (52,7%) 571
2015 270 (47,3%) 301 (52,7%) 571
2016 299 (50,3%) 295 (49,7%) 594
2017 302 (50,4%) 297  (49,6%) 599
2018 320 (52,3%) 292 (47,7%) 612
2019 398 (55,4%) 321 (44,6%) 719
2020 406 (54,6%) 337 (45,4%) 743
2021 417 (54,6%) 347 (45,4%) 764
2022 417 (54,6%) 347 (45,4%) 764
2023 424 (53,7%) 365 (46,3%) 789