Empleats públics (RPT-RTL)

 

Empleats públics

Són empleats públics del Consell d’Eivissa totes aquelles persones que exerceixen funcions retribuïdes en la institució al servei dels interessos generals.

Personal funcionari (47.3% de la plantilla)

Pot ser de caràcter permanent (funcionari/a de carrera) o temporal (funcionari/a interí/a). En els dos casos l'accés es realitza sistemàticament per oposició o concurs oposició, que garanteix la igualtat d'oportunitats segons els criteris objectius de mèrit i capacitat. Dins del personal funcionari, existeixen algunes especialitats per a determinats grups d'empleats públics.

Personal laboral (52.7% de la plantilla)

És aquell personal que ha signat un contracte de treball amb l'Administració. Pot ser personal laboral permanent (amb contracte indefinit) o personal laboral temporal (amb contracte temporal per obra o servei). La plantilla de personal laboral es regeix pel Dret Laboral.

ANY PERSONAL FUNCIONARI PERSONAL LABORAL TOTAL
2010 271 (47.6%) 298 (52.4%) 569
2011 277 (45.1%) 337 (54.9%) 614
2012 272 (44.7%) 336 (55.3%) 608
2013 270 (45.7%) 321 (54.3%) 591
2014 270 (47.3%) 301 (52.7%) 571
2015 270 (47.3%) 301 (52.7%) 571