Empleats públics (RPT-RTL)

 

Empleats públics

Són empleats públics del Consell d’Eivissa totes aquelles persones que exerceixen funcions retribuïdes en la institució al servei dels interessos generals.

Personal funcionari (47.3% de la plantilla)

Pot ser de caràcter permanent (funcionari/a de carrera) o temporal (funcionari/a interí/a). En els dos casos l'accés es realitza sistemàticament per oposició o concurs oposició, que garanteix la igualtat d'oportunitats segons els criteris objectius de mèrit i capacitat. Dins del personal funcionari, existeixen algunes especialitats per a determinats grups d'empleats públics.

Personal laboral (52.7% de la plantilla)

És aquell personal que ha signat un contracte de treball amb l'Administració. Pot ser personal laboral permanent (amb contracte indefinit) o personal laboral temporal (amb contracte temporal per obra o servei). La plantilla de personal laboral es regeix pel Dret Laboral.

ANY PERSONAL FUNCIONARI PERSONAL LABORAL TOTAL
2010 271 (47,6%) 298 (52,4%) 569
2011 277 (45,1%) 337 (54,9%) 614
2012 272 (44,7%) 336 (55,3%) 608
2013 270 (45,7%) 321 (54,3%) 591
2014 270 (47,3%) 301 (52,7%) 571
2015 270 (47,3%) 301 (52,7%) 571
2016 299 (50,3%) 295 (49,7%) 594
2017 302 (50,4%) 297  (49,6%) 599
2018 320 (52,3%) 292 (47,7%) 612
2019 398 (55,4%) 321 (44,6%) 719
2020 406 (54,6%) 337 (45,4%) 743
2021 417 (54,6%) 347 (45,4%) 764
2022 417 (54,6%) 347 (45,4%) 764
2023 424 (53,7%) 365 (46,3%) 789

Documentació relacionada

Data Publicació Document Estat
30/11/2023 Modificació de la relació de llocs de treball del Consell Insular d’Eivissa 2023 Publicat
14/02/2023 Plantilla Escola de Turisme per a l´any 2023 Publicat
07/01/2023 Plantilla orgànica del Consell Insular d´Eivissa per a l´any 2023 Publicat
04/08/2022 Modificació de la relació de llocs de treball del Consell Insular d’Eivissa 2022 Publicat
04/08/2022 Modificació de la relació de llocs de treball del Consell Insular d’Eivissa 2022 (II) Publicat
16/11/2021 Modificació de la relació de llocs de treball del Consell Insular d’Eivissa 2021 (II) Publicat
21/09/2021 Modificació de la relació de llocs de treball del Consell Insular d’Eivissa 2021 Publicat
17/12/2020 Modificació de la relació de llocs de treball del Consell Insular d’Eivissa 2020 Publicat
31/12/2019 Modificació de la relació de llocs de treball del Consell Insular d’Eivissa 2019 Publicat
15/12/2018 Modificació de la relació de llocs de treball del Consell Insular d’Eivissa 2018 (II) Publicat
22/09/2018 Modificació del complement retributiu per als empleats/ades públics/iques en situació d’incapacitat temporal Publicat
09/08/2018 Modificació puntual de la relació de llocs de reball pel que fa al lloc de treball de secretari/secretària general del Consell Insular d’Eivissa, quant al nivell d’exigència de la llengua catalana Publicat
28/07/2018 Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal del Consell Insular d’Eivissa de 2018 Publicat
28/06/2018 Modificació de la relació de llocs de treball del Consell Insular d’Eivissa 2018 Publicat
26/12/2017 Modificació de la relació de llocs de treball del Consell Insular d’Eivissa 2017 (II) Publicat
15/06/2017 Modificació de la relació de llocs de treball del Consell Insular d’Eivissa 2017 Publicat
17/01/2017 Modificació de la relació de llocs de treball del Consell Insular d’Eivissa 2016 Publicat
06/10/2016 Modificació de la plantilla d´alts càrrecs del Consell Insular d´Eivissa Publicat
24/05/2016 Correcció d’errades en la modificació de la vigent relació de llocs de treball (RLT) del Consell Insular d’Eivissa Publicat
22/12/2015 Modificació de la relació de llocs de treball del Consell Insular d’Eivissa 2015 Publicat
23/12/2014 Modificació de la relació de llocs de treball del Consell Insular d’Eivissa 2014 Publicat
14/01/2014 Modificació de la relació de llocs de treball del Consell Insular d’Eivissa adequant el nivell de coneixement de llengua catalana Publicat
14/12/2013 Modificación de la relación de Puestos de trabajo del Consejo Insular de Ibiza 2013 Publicat
17/11/2012 Correcció d’errors de la proposta per a l’ampliació de la jornada laboral Publicat
01/11/2012 Modif Pacte i Conveni BOIB núm. 162 1 de novembre 2012 Publicat
01/11/2012 Modificacions posteriors del conveni i pacte (Complements) Publicat
30/10/2012 Ampliació de la jornada laboral del personal del Consell Insular d’Eivissa Publicat
30/10/2012 Modificacions posteriors del conveni i pacte (Ampliació Jornada Laboral) Publicat
01/05/2012 Modificación de la relación de Puestos de trabajo del Consejo Insular de Ibiza 2012 Publicat
19/02/2011 Modificació de la relació de Llocs de treball del Consell Insular d’Eivissa 2011 Publicat
23/10/2008 Modificació de la denominació i de la forma de provisió dels llocs de treball de Secretaria, Intervenció i Tresoreria Publicat
09/10/2008 Modificació de la relació de llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa 2008 Publicat
07/10/2008 Creació i classificació del lloc de treball Viceintervenció, de col·laboració amb la Intervenció Publicat
02/12/2006 Convenio colectivo para el personal laboral del Consell Insular d’Eivissa Publicat
19/09/2006 Conveni col·lectiu personal laboral Consell Insular d´Eivissa Publicat
19/09/2006 Pacte de condicions per al personal funcionari del Consell Insular d’Eivissa Publicat
22/02/2003 Relació de Llocs de Treball del Patronat per a la Protecció de la Salut Mental i el Benestar Social d’Eivissa i Formentera 2003 Publicat
30/11/2002 Relació de Llocs de Treball de la Corporació 2002 Publicat
07/11/2002 Expedient RPT Publicat