Política de gestió documental i d´arxiu

 

El Reglament Europeu de Protecció de Dades d'acord amb el que s'estableix en la Llei orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, recullen els principis de protecció de dades que tot responsable i encarregats del tractament han d'observar en tractar les dades personals. Entre altres, podem trobar la lleialtat amb l'interessat, la transparència, la licitud o legitimitat del tractament, la limitació de la finalitat, la minimització i exactitud de les dades, la limitació del termini de conservació, la integritat de la dada, seguretat, la responsabilitat activa i la confidencialitat.

L'objecte d'aquest document és definir el procediment a seguir per a la gestió de de el termini de conservació de les dades dins del CONSELL INSULAR D’EIVISSA.

Per tant, mitjançant la present política, s'estableixen les pautes d'actuació relatives a determinar el termini de conservació i bloqueig previ a la destrucció definitiva de les dades o la seva posterior anonimització a l'efecte de donar compliment a les exigències derivades de l'actual normativa de privacitat juntament amb la normativa relativa als documents, arxius i patrimoni documental/ històric.

Documentació relacionada

ID Data Publicació Document Estat
254 29/11/2022 Política de gestió documental i d´arxiu Publicat