Assistència i cooperació municipal

 

En desenvolupament de les competències que vènen atribuïdes al Consell Insular per l’art. 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, que regula les bases de règim local, ès objecte d’aquest Reglament la prestació de serveis d’assistència als municipis de les illes d’Eivissa i Formentera, especialment als de menys capacitat econòmica i de gestió, de conformitat amb el que estableix l’art. 26.3 de l’esmentada Llei, ja que un dels fins propis i espeífics del Consell, com a ens local, ès el d’assegurar la prestació integral i adequada a l’àmbit territorial d’ambdues illes dels serveis de competència municipal segons l’art. 31 del mateix text legal.

*El Consell Insular no dóna suport a altres municipis pel que fa a Gestió tributària i Tècnica Informàtica.

Documentació relacionada

ID Data Publicació Document Estat
354 08/05/2023 Pla insular de cooperació municipal 2023 Publicat
115 20/11/2003 Reglament assistència cooperació municipal Publicat