Codi ètic i de bon govern

 

Compromís codi ètic i de bon govern dels membres de la corporació i alts càrrecs del Consell Insular d’Eivissa aprovat en la sessió plenària del 27 de maig de 2022

El dret de totes les persones a una bona administració s'incorpora a l'article 41 de la Carta de drets fonamentals de la Unió Europea de l'any 2000 i està reconegut expressament a l'article 14.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears quan afirma que "Tots els ciutadans tenen dret que les administracions públiques de les Illes Balears tractin els seus assumptes de forma objectiva i imparcial i en un termini raonable, a gaudir de serveis públics de qualitat, com també a accedir a la funció pública en condicions d’igualtat i segons els principis constitucionals de mèrit i capacitat".

La Carta europea de salvaguarda dels drets humans a les ciutats, quan regula els drets relatius a l'administració democràtica local, salvaguarda el principi d'eficàcia dels serveis públics i el principi de transparència.

El Congrés de Poders Locals i Regionals del Consell d'Europa (CPLRE), en les seues recomanacions núm. 60 i 86, aprovades el 1999, pretén inspirar els comportaments de les autoritats locals en relació amb l'ètica política.

La Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, planteja no només un conjunt d'obligacions de publicitat activa sinó també unes prescripcions de bon govern que responen a la demanda normativa i social d'una nova ètica pública.

Així doncs, a un nivell més avançat, la transparència no consisteix només a publicar documentació sobre la gestió que es realitza, sinó que també implica l'adopció de codis substantius de conducta que comprometen l'acció institucional.

El bon govern i la bona administració, com a obligacions jurídiques que vinculen els servidors públics i actuen com a límit en el nucli de l'exercici de les potestats discrecionals, exigeixen adoptar instruments que garanteixin el seu compliment, com és el disseny d'una infraestructura ètica que integri el marc d'integritat institucional, en el qual l'elaboració i l’aprovació d'un codi ètic i de conducta esdevenen una peça clau, juntament amb mecanismes eficaços de responsabilitat i control, que garanteixin també la vigilància ciutadana.

Al Ple ordinari de data 30 de setembre de 2016, el Consell Insular d'Eivissa va aprovar el compromís ètic i de conducta del membres de la Corporació i alts càrrecs del Consell Insular.

El Consell vol enfortir i renovar el seu compromís amb l'adopció de mesures que millorin la confiança de totes les persones vers les institucions i els seus representants, i vetlla per garantir la integritat i l'ètica institucional.

Per tot això, el Consell Insular d'Eivissa decideix elaborar un codi de bon govern propi, en el marc de l'articulació de la seua política de transparència i bon govern, a fi de concretar els principis i pautes de comportament dels electes insulars, directius de la Institució.

El Codi es divideix en cinc capítols:

  • I. Objecte, naturalesa i destinataris.
  • II. Principis i valors.
  • III. Regles de conducta.
  • IV. Pautes de conducta en matèria contractual, subvencions i ajuts públics.
  • V. Difusió i seguiment del codi ètic i de bon govern.

Documentació relacionada

ID Data Publicació Document Estat
74 01/01/2021 Codi ètic i de bon govern Publicat