Pla Anual Econòmic Financer

 

La Intervenció General del Consell Insular d’Eivissa, a l'empara del que es disposa en els articles 213 i 220 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (d'ara endavant TRLRHL), exerceix el control intern de la gestió econòmica i financera del sector públic local, amb plena autonomia a través de les modalitats de funció interventora, control financer i control de l'eficàcia.