Període mitjà de pagament a proveïdors

 

El Període mitjà de pagament (PMP) a proveïdors és un indicador que ens mostra la mitjana de dies que el Consell Insular d'Eivissa triga a fer front als seus deutes, conforme al que es preveu en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

El seu càlcul s'ajusta a la metodologia establerta en el Reial decret 635/2014 de 25 de juliol.

Període mitjà de pagament a proveïdors
Año Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
Año Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
2019 44,70 dies 31,38 dies 38,45 dies 38,41 dies 30,95 dies 41,65 dies 45,31 dies 48,62 dies 44,00 dies 43,10 dies 44,00 dies 38,52 dies
2020 44,34 dies 26,12 dies 23,24 dies 26,32 dies 24,69 dies 20,10 dies 19,07 dies 25,37 dies 27,23 dies 25,38 dies 34,41 dies 28,01 dies
2021 37,74 dies 40,06 dies 45,95 dies 51,88 dies 51,37 dies 51,85 dies 54,75 dies 50,83 dies 49,10 dies 45,99 dies 42,94 dies 35,83 dies
2022 24,02 dies 21,51 dies 15,89 dies 16,92 dies 17,53 dies 14,03 dies 11,63 dies 24,83 dies 17,31 dies 18,79 dies 19,90 dies 8,83 dies
2023 29,73 dies 29,45 dies 13,45 dies 21,65 dies 13,42 dies 12,13 dies 21,86 dies