Inversió en infraestructures per habitant

 

Per a les entitats territorials i els seus organismes autònoms, aquest índex distribueix la totalitat de la despesa pressupostària per operació de capital realitzat en l'exercici entre el nombre d'habitants de l'entitat.

Formula: Obligacions reconegudes netes (Capítols 6 i 7) / Nombre d'habitants.

Inversión por habitante año 2023
Capítol Inversions Netes Habitants Despesa mitjana Percentatge Total
6-Inversions reals 17.292.333,99€ 156.234 110,68€ 78.89%
7-Transferències de capital 4.628.965,27€ 156.234 29,63€ 21.11%
Total 21.921.299.96€ 156.234 140,31 € 100%